Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on SKS Infra Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 12.04.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

SKS Infra Oy, Lukkotie 3 B, 80100 Joensuu

Seppo Saarelainen 050 390 4361

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mari Karppinen 050 390 4360, info@sksinfra.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri osto- ja myyntireskontra

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (asiakasrekisteri)
- laki asiakasrekisterin ylläpitämiseksi (Henkilötietolaki 523/1999)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on laskutus ja laskujen maksaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, Y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tilinumero (ostoreskontra), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakastietoja säilytetään myynti- ja ostoreskontran luonteen ja asiakastoistuvuuden vuoksi toistaiseksi. Asiakastiedot poistetaan pyydettäessä, jonka jälkeen asiakastiedot anonymisoidaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyt saavat tietonsa maksutta. Kuitenkin, jos pyyntöjä esitetään toistuvasti ja ne ovat kohtuuttomia tai ilmeisen perusteettomia, voi yritys periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä antamasta tietoja. Tällöin yritys osoittaa pyynnön perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidylle kerrotaan rekisteröimisen yhteydessä, että hänellä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

11. Tietojen turvallisuuden varmistaminen

Yrityksen tietokoneet on turvattu tietoturvaohjelmalla. 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietosuojaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 h kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuoja@om.fi tai 029 56 16670) sekä rekisteröidylle itselleen.

Yhteystiedot

(* Katso puheluhinnat Yhteystiedot-sivulta)

Info
Lukkotie 3B
80100 JOENSUU
Puh.* 010 830 2550
info@sksinfra.fi
Seppo Saarelainen, CEO
Puh.* 010 830 2551
seppo.saarelainen@sksinfra.fi

Sosiaalinen media

SKS Infra Oy löytyy myös sosiaalisista medioista, kuten Facebook ja Google+.

Google+

Facebook